informatički inženjering

Dodano!

Prijava

zatvori

Zapamti me? Zaboravili ste lozinku?

Registracija

zatvori

Prihvaćam uvjete korištenja

IFAS poslovno-knjigovodstveni aplikacijski sustav

Kako riješiti problem kada želimo počastiti gosta ili svoje zaposlenike u ugostiteljstvu? 

Čašćenje gostiju je važan dio ugostiteljskog poslovanja. Najbolje je da se provede kroz blagajnu, tako da vam štima stanje skladišta, ali i da imate kontrolu nad takvim troškovima.

Jednostavno aktivirajte način plaćanja -  Reprezentacija.

To je način plaćanja za koji ne morate imati novac u blagajni, možete počastiti goste, suradnike i sve one za koje smatrate da treba, a vezano je za poslovanje i predstavlja potreban izdatak, koji će donijeti poboljšanje poslovanja.

Kako se vrši izdavanje računa za reprezentaciju u ugostiteljstvu?

 Reprezentacija je dakle čašćenje, koje podrazumijeva da gost konzumira po punoj cijeni ono čime ga lokal časti, a ne plaća ništa. Trošak podnosi vlasnik, koji to mora otkucati na kasi po punoj cijeni. Od te pune cijene, knjigovodstvo, ne kasa će knjižiti 30% priznatog troška, a 70% preostalog će uvećavati dobit na kraju godine (taj odnos postotaka se zakonski može mijenjati ali to vaš knjigovođa vodi brigu o tome).

Ono što je otkucano i plaćeno sa načinom plaćanja reprezentacija ne mora se fiskalizirati jer je taj način plaćanja bezgotovinski - ali nismo u prekršaju ako ga i foskaliziramo.
Zakon o fiskalizaciji kaže da se svaka usluga naplaćena gotovim novcem ili kreditnim karticama fiskalizira putem servera porezne uprave. Usluga koja se plaća bezgotovinskim putem n.pr. transakcijski račun, reprezentacija se izdaje na fiskalnoj kasi, ima sve elemente fiskalnog računa, ali se ne fiskalizira dakle nema JIR nego samo ZKI, a to je zato što se prati tijek gotovine koja mora biti u kasi, odnosno kartica koje trebaju sjesti na račun po uplatama.

Popust je sasvim druga kategorija, koja mora uzeti u obzir i zaštitu potrošača, tu je način plaćanja manje bitan, nego obično svi programi pod artiklom imaju oznaku popust ili na iznos napravljenog računa upisuju određeni postotak.

Popust se svima mora dati pod istim uvjetima, dakle ne postoji popust za gazdu i prijatelje, nego mora biti utemeljen na statusu stalnog gosta n.pr., umirovljenika, člana kluba, ili neke druge grupe, a tada svi koji spadaju u tu grupu imaju takav popust. Popust i reprezentacija nemaju veze jedno sa drugim, jedno isključuje drugo, jer reprezentacija je trošak kuće a popust gosta

Reprezentaciju  je u ugostiteljskom objektu  jedini način na koji urednim poslovanjem izbjegavate i krađe u poslovanju, ali i visoke kazne.

Zakonske obveze koje je potrebno da ispuni svaki ugostitelj te ukoliko želi obavljati ugostiteljsku djelatnost, dužan je: 

 1. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma
 2. Vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, pridržavati se istaknutog radnog vremena, te se pridržavati propisanog radnog vremena. Ugostitelj sam utvrđuje radno vrijeme svog ugostiteljskog objekta;
 3. Utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu. Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog normativa, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema utvrđen normativ;
 4. Vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, te cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka. Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog cjenika, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema cjenik usluga koje nudi. Restorani i slični objekti koji poslužuju hranu moraju na svakom stolu imati jelovnik i kartu pića ako se gosti uslužuju za stolom. Iznimno, ugostiteljski objekti vrste restoran i gostionica mogu imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi, ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta
  pića.
 5. Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati istaknut jelovnik i kartu pića na šanku. U ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način. U jelovniku se navode jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom. Jelovnik i karta pića ispisuju se na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku. Jelovnik i karta pića obavezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe. Jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti, ako ih gost zahtjeva;
 6. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta putem fiskalne blagajne.
 7. Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostoraugostiteljskog objekta iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub, noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati.
 8. Knjiga žalbe u Hrvatskoj, kao dokument nije više na snazi, a umjesto nje dužni ste istaknuti obavijest o prigovoru. Sve informacije o novom zakonu možete pročitati na linku: Knjiga žalbe postaje nevažeći dokument, od sada na snazi – Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
 9.  Pisanim putem obavijestiti nadležni ured odnosno Ministarstvo turizma o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene. Ova obveza odnosi se na trajni prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti tj. ne odnosi se npr. na prestanak sezonskog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ili prestanak obavljanja djelatnosti za vrijeme privremene obustave;
 10.  Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti moraju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, kao i obveze subjekata koji se bave ugostiteljskom djelatnošću glede higijene i zdravstvene ispravnosti hrane, te ostali zdravstveni uvjeti za rad sukladno posebnim propisima.
  1. Odredbom Zakona o hrani propisano je da su se subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a);
 11.  Ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima dužan je, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima . Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se pružaju usluge naturistima.
 12. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva
 13. Zabranjeno je neposredno ili posredno, putem javnih glasila, interneta, promidžbenim materijalima i sl. oglašavati i/ili reklamirati pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno objekata u kojima se pružaju te usluge, bez ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti za pružanje tih usluga
 14. Ugostitelj ne smije pružati ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog
  ureda
  odnosno Ministarstva. Iznimno, ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost, ali uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta
 15. Ugostitelj ne smije usluživati, odnosno dopuštati konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina. Pored toga, propisana je obveza ugostitelju da mora na vidljivom mjestu imati istaknutu oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, te ne smije usluživati  alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


POREZ NA POTROŠNJU

Porez na potrošnju oblik je poreza koji gradovi i općine mogu uvesti kao vlastiti prihod. Zakonom je propisan predmet oporezivanja tim oblikom poreza, porezni obveznici, najviša dopuštena stopa te rokovi obračunavanja i plaćanja, a gradovima i općinama je ostavljena sloboda da svojim odlukama propišu visinu porezne stope i tijelo koje će nadzirati utvrđivanje, evidentiranje i plaćanje poreza na potrošnju.

Što je porez na potrošnju i tko ga obračunava?

Porez na potrošnju je porez koji se obračunava pri usluživanju pića u ugostiteljskim objektima. Prema Zakonu o lokalnim porezima, porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Porez na potrošnju prihod je grada odnosno općine na području koje je obavljena prodaja pića.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Po kojoj stopi se obračunava porez na potrošnju?

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Osnovica se dobiva primjenom odgovarajuće preračunate stope ovisno o tome sadrži li prodajna cijena porez na potrošnju i PDV ili samo porez na potrošnju za ugostitelje koji nisu obveznici PDV-a. U konačnu cijenu usluge konzumacije pića uključena su oba poreza i potrošač ih snosi kao dio cijene ugostiteljske usluge.

Obračun i način plaćanja poreza na potrošnju utvrđuje se odlukom grada ili općine. Kolika će biti stopa poreza na potrošnju propisuje grad odnosno općina no ne može biti veća od 3%. U gradu Zagrebu se porez na potrošnju plaća po stopi od 2% prema Odluci o lokalnim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba.

Pregled preračunanih stopa poreza na potrošnju (2% i 3%) i PDV-a

Vrsta ugostiteljske usluge  Stopa PDV-a i poreza na potrošnju Preračunata stopa PDV-a i poreza na potrošnju
Hrana, kava, napitci, voda  25% 20%

Pivo, vino, bezalkoholna pića, alkoholna pića (konjak, vinjak, likeri, kokteli i druga pića koja sadržavaju alkohol (osim piva i vina)

25 %

3%

25%

2%

19,53 %

2,34 %

19,6850393 %

1,5748031 %

Izvor: RRiF

Rok za plaćanje poreza na potrošnju i potrebni obrasci

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Porezni obveznik, obračun sastavlja na obrascu PP-MI-PO te ga treba predati do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Gradovi i općine mogu svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza prenijeti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. U tom slučaju se obrazac PP-MI-PO podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, tako da se na obrascu iskažu podaci za svaki grad odnosnu općinu pojedinačno. Gradovi i općine koji poslove utvrđivanja poreza nisu prenijeli na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, PP-MI-PO obrazac podnosi se nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Ako pravna osoba ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno ne preda PP-MI-PO obrazac u propisanom roku kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna.

Primjer PP-MI-PO obrasca možete pronaći ovdje. (Izvor: Porezna uprava)
Imate neki drugi problem problem?  Pronađimo rješenje zajedno.

Vaša košarica je prazna.

Ukupno: 0,00 kn

Naruči

Hard Jura d.o.o.

Josipa Jelačića 10A

hardjura@hardjura.hr

43000 Bjelovar

Tel. 043/221-300

Fax. 043/244-184

Radno vrijeme: 07 - 16h

informacije@hardjura.hr

Upišite se u mailing listu

© 2020 Hard Jura d.o.o. | design by Nebojša Pongračić | app-icons by VisualPharm