informatički inženjering

Dodano!

Prijava

zatvori

Zapamti me? Zaboravili ste lozinku?

Registracija

zatvori

Prihvaćam uvjete korištenja

IFAS poslovno-knjigovodstveni aplikacijski sustav

Automatika izrade PO-SD obrasca 

Svi obrtnici koji porez plaćaju paušalno, dužni su najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine zaključiti poslovnu godinu i predati Poreznoj upravi izvješće o dohotku i plaćenom porezu putem PO-SD obrasca. Konkretno, za 2018. godinu rok za predaju obrasca je 15. siječanj 2019.

Hard Jura svojim korisnicima i ovdje priskače u pomoć i daje mogućnost automatskog generiranja svih potrebnih podataka čime se znatno olakšava neophodna birokracija, dok će ostali taj obrazac morati popunjavati ručno.

Na osnovi PO-SD obrasca, točnije temeljem visine dohotka u protekloj godini koji su na njemu prikazani, Porezna uprava će utvrditi ostvarujete li kao porezni obveznik veći ili manji dohodak od onog utvrđenog postojećim rješenjem pa će vam se, prema potrebi, izdati novo rješenje za  buduća razdoblja s razlikom za uplatu ili povrat poreza za proteklo porezno razdoblje.

Drugim riječima, na temelju prihoda iz prethodne godine utvrdit će se godišnja porezna osnovica za plaćanje paušalnog obrta u idućoj godini, a ona može biti manja ili veća, ovisno o tome da li su vam prihodi bili povećani ili smanjeni u odnosu na prethodnu godinu.Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za prethodnu godinu sastavlja se na temelju podataka iz KNJIGE PROMETA te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja s obzirom na to da porezni obveznici koji plaćaju paušalno porez, ne moraju voditi poslovne knjige, osim spomenute knjige prometa (tzv. KPR obrazac).

Važno je istaknuti kako u poslovne primitke moraju biti uključeni svi primici ostvareni obavljanjem djelatnosti.

Za primite  na osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora za obavljanje samostalne djelatnosti potrebno je da se prije predaje samog izvještaja informirate kod svog poreznog savjetnika u vašem područnom uredu porezne uprave.

Znači, ako ste dobili bilo kakvu pomoć ili potporu na lokalnoj ili državnoj razini za obavljanje svoje djelatnosti, morate se informirati da se ona uračunava u primitak ili ne. Od toga je bila izuzeta samo novčana pomoć od HZZ-a koja se dodjeljuje za samozapošljavanje.Ukoliko vas zanima više o paušalnom oporezivanje ( 2019 godina)

Porezni obveznik - Tko je to ?

 ( pripazite ovo su općenite stvari koje se mijenjaju - na stranicama Gospodarske komore i Ministarstva Financija potražite detaljnija tumačenja) 


Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost

- da  u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvario ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn).

Ukoliko tijekom poreznog razdoblja prestanu postojati uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o plaćanju paušalnog iznosa i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obveza vođenja poslovnih knjiga).

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog dohotka

Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost utvrđuje se:

1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.

4. u iznosu 34.500,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna.

5. u iznosu 45.000,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

Godišnji paušalni dohodak predstavlja godišnju poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza kako slijedi.

UKUPNI PRIMICI

GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA

GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

1.530,00 kn

od 85.000,01 do 115.000,00

17.250,00

2.070,00 kn

od 115.000,01 do 149.500,00

22.425,00

2.691,00 kn

od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

4.140,00 kn

od 230.000,01 do 300.000,00

45.000,00

5.400,00 kn

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, primjenom porezne stope od 12% sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Uz to rješenjem se utvrđuje i iznos mjesečnog paušalnog prireza porezu na dohodak temeljem sjedišta obveznika te rokovi plaćanja.

Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razlika za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu.


Paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Obrtnici koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara, na potpomognutim područjima I skupine i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Doprinosi za obvezna osiguranja

Obrtnici paušalisti kojima je to jedino zanimanje obveznici su plaćati doprinose za obvezna osiguranja po slijedećim stopama:

- za mirovinsko osiguranje    a) samo I stup – 20%             b) I i II stup – 15% i 5%

- za osnovno zdravstveno osiguranje – 16,5%

Osnovica za obračun doprinosa obrtnika koji dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti jednaka je umnošku prosječne plaće i koeficijenta 0,4.


Iznosi obveznih doprinosa obrtnika paušalista u 2019. godini


„PAUŠALISTI“

Osnovica za doprinose za 2019. = 3.379,20 kn

MIO I. stup – 15%

506,88

675,84

(za one samo u I. stupu)

MIO II. Stup – 5%

168,96

Zdravstveno osig. – 16,5%

557,57

Ukupno mjesečni doprinosi:

1.233,41

Poslovne knjige i evidencije

Obrtnik-paušalist ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu-Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem. Također, za svaku isporuku i obavljenu uslugu dužan je izdati račun propisanog sadržaja (računi moraju sadržavati najmanje podatke o izdavatelju, nadnevku izdavanja računa, broju računa, nazivu robe ili usluge, jediničnoj cijeni i ukupnom iznosu računa). Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje ostvarenog prometa u obrascu KPR.  Napominjemo da su obrtnici paušalisti koji račune naplaćuju gotovinom, u obvezi izdavati račune putem fiskalnih naplatnih uređaja od 1. srpnja 2017. godine, temeljem zadnjih izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Ukoliko je riječ o obrtniku koji zapošljava radnika, za radnika je obvezan voditi evidencije propisane za isplatu plaće i ostale propisane evidencije iz oblasti radnih odnosa.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD,  utvrditi će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju te će mu se, prema potrebi, izdati novo rješenje za buduća razdoblja, s razlikom za uplatu ili povrat poreza za prošlo porezno razdoblje.

Ono se podnosi najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine.


Vaša košarica je prazna.

Ukupno: 0,00 kn

Naruči

Hard Jura d.o.o.

Josipa Jelačića 10A

hardjura@hardjura.hr

43000 Bjelovar

Tel. 043/221-300

Fax. 043/244-184

Radno vrijeme: 07 - 16h

informacije@hardjura.hr

Upišite se u mailing listu

© 2020 Hard Jura d.o.o. | design by Nebojša Pongračić | app-icons by VisualPharm