informatički inženjering

Dodano!

Prijava

zatvori

Zapamti me? Zaboravili ste lozinku?

Registracija

zatvori

Prihvaćam uvjete korištenja

IFAS poslovno-knjigovodstveni aplikacijski sustav

Fiskalizacija - trgovina na malo-trgovina na veliko, izdavanje računa.

03.04.2013

Trgovinu uređuje Zakon o trgovini (Narodne novine br. 87/08. do 144/11.) i to:
-trgovina na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost,
-trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima.

U maloprodaji se ne izdaje (R) račun već maloprodajni račun s propisanim minimalnim elementima iz čl. 15. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 136/12.) i dodatnim elementima koje propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
U veleprodaji se izdaje (R) račun s propisanim minimalnim elementima iz čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i dodatnim elementima koje propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12.).
Ako bi se iz veleprodaje roba prodala krajnjem kupcu potrošaču u tom slučaju to nije veleprodaja već maloprodaja, kako to određuje Zakon o trgovini. I suprotno, ako bi se iz maloprodaje roba prodala „profesionalnom korisniku“ (poduzetniku), u tom slučaju to nije trgovina na malo nego trgovina na veliko.

Prema tome, trgovinu na malo niti trgovinu na veliko ne određuje način plaćanja već isključivo to određenje daje kupac. I u trgovini na malo i u trgovini na veliko naplata se može obavljati i gotovinski i bezgotovinski. Kod gotovinskog plaćanja (ne naplate) treba obratiti pažnju kada obveznik fiskalizacije obvezniku fiskalizacije plaća u gotovini. Takvo je plaćanje (ne naplata) od 1. siječnja 2013. ograničeno do 5.000,00 kn po pojedinom računu.

Niti Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom ne razlikuje trgovinu na malo od trgovine na veliko već samo način na koji se vrši naplata (gotovina, ček, kartice, transakcijski račun ili ostalo), a naplata se i u trgovini na veliko i trgovini na malo može obavljati i gotovinski i bezgotovinski, ako je u trgovini na veliko naplata obavljena u gotovini, trgovac na „veleprodajnom“ računu treba uz propisane elemente računa dodatno navesti oznaku načina plaćanja: novčanice ili kartica ili ček; zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije i Jedinstveni identifikator računa.

U maloprodaji za robu koja se prodaje na veliko treba evidentirati kao minus zaduženje (storno zaduženje) maloprodajne prodavaonice (i minus zaduženje u knjizi popisa) uz istovremeno zaduženje veleprodajnog skladišta s kojeg se izdaje (R) račun. I ako vođenje knjige popisa robe više nije propisano, trgovci su obvezni za robu koja se prodaje u maloprodaji nadležnom inspektoru i drugoj ovlaštenoj osobi osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu na temelju isprava iz kojih se može spoznati poslovni događaj. Napominjemo kako se podaci o stanju robe (knjiga popisa) ne treba voditi u prodajnom objektu, no u tom je slučaju trgovac dužan dostaviti navedene podatke najkasnije u roku 24 sata nakon zahtjeva nadležnog inspektora i druge ovlaštene osobe.

Prodaja robe na malo iz veleprodajnog skladišta ranije nije bila dopuštena prema Pravilniku o vođenju knjige popisa u trgovini na malo. Taj se Pravilnik stupanjem na snagu sada važećeg Zakona o trgovini ne primjenjuje. U stvari, taj je Pravilnik izričito propisivao obvezu vođenja knjige popisa i bilježenje u knjigu popisa o nabavi i prodaji robe u trgovini na malo zaduženja prije nego bi se pristupilo prodaji robe odnosno njenom stavljanju u prodajni prostor. Prema navedenoj odredbi nije bilo moguće zaduženje knjige popisa o nabavi i prodaji robe neposredno prije prodaje.

Sada je to dopušteno, no uvjete za obavljanje trgovine propisuje Zakon o trgovini, a minimalno tehnički uvjeti za obavljanje trgovine na malo propisani su Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (Narodne novine br. 66/09. do 8/10.). Nadalje, Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 79/07. do 78/12.) propisuje da treba jasno, vidljivo i čitko istaknuti maloprodajnu cijenu koja podrazumijeva konačnu cijenu za pojedini proizvod uključujući i porez na dodanu vrijednost. Zakon o zaštiti potrošača propisuje da se na proizvodu ili ambalaži ili na prodajnom mjestu, kao i u izlogu ne smiju istaknuti druge cijene, osim u slučaju rasprodaje ili sniženja. Prema tome, ako se zadovolje svi ti uvjeti posebnih propisa, nema zapreke za prodaju robe na malo iz veleprodajnog skladišta.

Neovisno radi li se o trgovini na malo ili trgovini na veliko, Zakonom o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07.) propisana je primjena standarda financijskog izvještavanja, HSFI-a za male poduzetnike, a MSFI za velike poduzetnike i poduzetnike čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira. Računovodstveno evidentiranje i mjerenje zaliha treba obavljati prema HSFI 10 (MRS 2), po troškovima nabave ili po neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže. U troškove nabave se uključuju svi troškovi nabave, troškovi konverzije i drugi troškovi koji su nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Troškovi nabave zaliha obuhvaćaju kupovnu cijenu, uvozne carine, poreze (osim onih koje poduzetnik kasnije može vratiti od poreznih vlasti), troškove prijevoza, rukovanja zalihama i druge troškove koji se mogu izravno pripisati stjecanju trgovačke robe. Trgovački i količinski popusti te druge slične stavke oduzimaju se kod određivanja troškova nabave. Prema tome, trgovačka roba se na veleprodajnom skladištu evidentira po nabavnim cijenama, a uz nabavne cijene evidencija se može ustrojiti i tako da se te cijene iskazuju po veleprodajnim cijenama. Isticanje veleprodajne cijene u cjeniku ili na bilo koji drugi način u veleprodajnom skladištu je dopušteno, no niti jednim propisom nije obvezno.

Iz navedenog, ako se udovolji posebnim propisima u veleprodajnom skladištu (koje udovoljava minimalno tehničkim uvjetima za obavljanje trgovine na malo) roba se treba označiti samo maloprodajnim cijenama kako to nalaže Zakon o zaštiti potrošača, a za prodaju na veliko npr. cjenik se može nalaziti u prodajnom mjestu u obliku otisnutog cjenika i sl. 

Vaša košarica je prazna.

Ukupno: 0,00 kn

Naruči

Hard Jura d.o.o.

Josipa Jelačića 10A

hardjura@hardjura.hr

43000 Bjelovar

Tel. 043/221-300

Fax. 043/244-184

Radno vrijeme: 07 - 16h

informacije@hardjura.hr

Upišite se u mailing listu

© 2020 Hard Jura d.o.o. | design by Nebojša Pongračić | app-icons by VisualPharm